Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže Váhala a spol. s.r.o. – Špekáčkujte s Váhalou.

Pořadatel, termín a místo konání soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Váhala a spol. s.r.o. (dále jen „Pořadatel“). Společnost je registrovaná v České republice pod číslem společnosti CZ13643819 s registrovaným sídlem na adrese náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou.
 2. Soutěž probíhá v době od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021. Místem konání soutěže je Česká republika.

 

Účastníci soutěže a pravidla

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době trvání soutěže zakoupí produkt Pořadatele označený soutěžní etiketou a vyplní registrační formulář na webové aplikaci společnosti Váhala. Účastník soutěže souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
 2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení produktu značky Váhala označeného soutěžní etiketou, zaregistrování se a vyplnění formuláře na webové aplikaci Pořadatele. Odkaz na webovou aplikaci je uveden na soutěžní etiketě.
 4. Každá soutěžní etiketa může být zaregistrována pouze jednou. Do soutěže je možné se zapojit vícekrát, ale vždy jen s další novou soutěžní etiketou.
 5. Ze soutěže budou vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že neudělí Pořadateli soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší.

 

Výhra a způsob určení výherce

 1. Všichni účastníci soutěže, kteří zakoupí produkt Pořadatele opatřený soutěžní etiketou a splňují podmínky uvedené v části „Účastníci soutěže a pravidla“, se mohou zúčastnit soutěže o výhry.
 2. V době průběhu soutěže se v každém kalendářním měsíci soutěží o hlavní cenu – jeden ze tří grilů, každý v hodnotě 5000 Kč.
 3. Vedle této hlavní ceny Pořadatel pro každý kalendářní měsíc, počínaje 1. 5. 2021, umístí na produkty 100 soutěžních etiket umožňujících vyhrát navíc i okamžitou výhru – opékací vidlici.
 4. Podmínkou získání okamžité výhry – opékací vidlice a podmínkou možnosti soutěžit o jednu z hlavních cen je registrace na webové aplikaci Pořadatele, uvedení soutěžního kódu z etikety a vyplnění všech povinných údajů.
 5. Výherci jedné ze tří hlavních výher budou každý měsíc vybráni Pořadatelem ze soutěžících, kteří se zaregistrovali, vyplnili povinné údaje a vyplnili kód ze soutěžní etikety. Výherci budou určeni Pořadatelem soutěže, jeho rozhodnutí je závazné, žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat a Pořadatel není povinen výběr jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.
 1. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční).
 2. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výhercům výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry.
 3. Výherci soutěže budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, který uvedli do formuláře na webové aplikaci, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce v době trvání soutěže.
 4. Informace o výhře hlavní ceny budou výherci zaslány do týdne (7 kalendářních dnů) po ukončení každého ze soutěžních měsíců. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry do 7 kalendářních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Podmínkou pro poskytnutí výhry je předložení originálu nebo fotokopie účtenky potvrzující nákup produktu Pořadatele a originál soutěžní etikety.

 

Souhlas s uchováváním osobních údajů

 1. Vložením soutěžních kódů ze soutěžních etiket na webovou aplikaci Pořadatele a zaškrtnutím políčka „Souhlas s Pravidly soutěže“, „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 1 roku od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
 2. Soutěžící může svůj souhlas odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: marketing@vahala.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další podmínky, práva a povinnosti

 1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni.
 2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.
 4. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační atd.), které mu zajistí výhodu v soutěži, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka ze soutěže vyřadit.
 5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě závady v přenosu dat.
 6. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet.
 7. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.
 8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.