Seznam prodejen – oblast Uh. HradištěSeznam prodejen – oblast Přerov a HraniceSeznam prodejen – oblast Prostějov a Olomouc

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže VÁHALA a spol. s r.o. a Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu– Soutěžte s Váhalou.

Pořadatel, termín a místo konání soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost VÁHALA a spol. s r.o. Společnost je registrovaná v České republice pod číslem společnosti CZ13643819 s registrovaným sídlem na adrese náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou. Společnost s ručením omezeným. („Pořadatel“).
 2. Soutěž probíhá v době od 15. 3. – 11. 4. 2023. Místem konání soutěže je Česká republika.

Účastníci soutěže a pravidla

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době trvání soutěže zaregistruje účtenku dokládající nákup výrobků značky Váhala v hodnotě nad 50 Kč v obchodní síti Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu a vyplní registrační formulář na webové aplikaci společnosti Váhala. Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
 2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení produktů značky Váhala nad 50 Kč a zaregistrování čísla účtenky a vyplnění formuláře na webové aplikaci společnosti Váhala. Odkaz na webovou aplikaci bude zveřejněn na facebookovém profilu pořadatele.
 4. Každá účtenka může být zaregistrována pouze jednou. Do soutěže je možno se přihlásit vícekrát.
 5. Ze soutěže budou vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší.

Výhra a způsob určení výherce

 1. Všichni účastníci soutěže, kteří zaregistrují svůj nákup na webové aplikaci společnosti Váhala, budou zařazeni do slosování o výhru. Ze všech Účastníků bude vybráno 10 výherců. Výherce, který se umístí na prvním místě, získá Poukaz na Mall.cz v hodnotě 5000 Kč, výherce na druhém místě obdrží Kontaktní gril v hodnotě 3000 Kč a výherci na třetím až desátém místě získají Koš plný Váhalových dobrot v hodnotě 500 Kč. Výherci budou určeni Pořadatelem soutěže, jeho rozhodnutí je závazné a žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat a Pořadatel není povinen výběr jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.
 2. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.
 3. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výhercům výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry.
 4. Výherci soutěže budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, který uvedli do formuláře na webové aplikaci, a to nejpozději do 2 týdnů (14 dnů) po ukončení soutěže.
 5. Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány do 2 týdnů (14 dnů) po ukončení soutěže. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry do 7 kalendářních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Podmínkou pro poskytnutí výhry je předložení originálu zaregistrované účtenky Pořadateli.

Další podmínky, práva a povinnosti

 1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.
 2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.
 4. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit.
 5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě závady v přenosu dat.
 6. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet.
 7. Tato soutěž není spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži Účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.
 8. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.
 9. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.